Novi zakon o fiskalizaciji

Novi zakon o fiskalizaciji

Kao što je već svima poznato, novi zakon o fiskalizaciji biće u primeni od 1. januara 2022. godine.

 

Važeći Zakon o fiskalnim kasama je u primeni od januara 2005. godine, a u međuvremenu je tehnologija koja se može primeniti u ovoj oblasti značajno napredovala, te je nakon izvršene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije ustanovljeno da postoji potreba za njegovim unapređenjem, u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

 

Ministarstvo finansija sačinilo je radnu verziju nacrta zakona kojim je predviđeno da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi vrši prenos podataka o izdatim fiskalnim računima, putem stalne internet veze, u realnom vremenu.

 

 

Svi računi biće u bazi Poreske uprave

Elektronska fiskalizacija, kojoj su se u početku protivili poslodavci, podrazumeva da se sve registar kase povežu sa Poreskom upravom, odnosno da se svi izdati fiskalni računi objavljuju na internetu, a da se provera može izvršiti elektronski ili preko SMS poruka.

 

Aktuelni model fiskalizacije, koji podrazumeva registar kase i izdavanje fiskalnih računa, pokazao se kao prevaziđen, jer su dovitljivi trgovci, uvek nalazili način da ne izdaju fiskalne račune ili da izdaju neispravne. Osim što je stari sistem kompleksan i zastareo, Poreska uprava nema informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, pa se samim tim ne vrše komparativne analize sa podacima sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika.

 

Poslednje izmene Zakona o fiskalizaciji bile su 2004. godine, a tehnologija i poslovno okruženje od tada se mnogo promenilo.

 

 

Novi zakon o fiskalizaciji i novine

Novi zakon o fiskalizaciji predviđa sveobuhvatni obim fiskalizacije, s tim da je izuzetno moguće pojedine delatnosti izuzeti od obaveze evidentiranja prometa na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u samo u posebno opravdanim slučajevima.

 

Kako novi nacrt zakona navodi, predloženo zakonsko rešenje će otkloniti uočene nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije:

 

  • postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa,
  • redovno servisiranje,
  • čuvanje kontrolnih traka,
  • i dr.

 

Na ovaj način se smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent.

 

Novim zakonskim rešenjem predviđeno je da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, odmah po izdavanju fiskalnog računa.

 

Nacrtom zakona o fiskalizaciji predloženo je da obveznik fiskalizacije, u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od sledećih elemenata:

 

- procesor fiskalnih računa,

- elektronski sistem za izdavanje računa (čija je upotreba prethodno odobrena od strane Poreske uprave).

 

Obvezniku fiskalizacije ostavljena je i mogućnost da samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

 

 

Obaveze poreskih obveznika

Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove moderne elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

 

Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa Poreskom upravom, što će zahtevati njihovu promenu ili nadogradnju. To će, prema prvim procenama, velike privrednike, koji već imaju modernizovanu opremu, koštati oko 150 eura, dok je za male procenjeno da će trošak iznositi od 300 do 400 EUR.

 

 

Država će preuzeti na sebe teret uvođenja novih kasa

Država će najveći deo tereta uvođenja novih kasa preuzeti na sebe, neće biti opterećenja za privrednike. Troškovi za uređaj koji na tržištu košta oko 400 evra, najverovatnije će biti refundirani kroz direktnu subvenciju države.

 

Sky POS i novi zakon o fiskalizaciji 

Vlasnici kafića, prodavnica i drugih firmi koje izdaju fiskalne račune moraće da nadograde stare fiskalne kase. Procesor fiskalnih računa je novi uređaj kojim će kasa biti povezana sa Poreskom upravom.

 

Na ovaj način poreskim inspektorima biće omogućeno da prate izdavanje računa. Istog momenta, kada se neka roba naplati i prođe kroz fiskalnu kasu, Poreska uprava će dobiti podatak o ceni, mestu i vremenu.

 

Da bi novi sistem bio funkcionalan, svaki preduzetnik koji koristi fiskalnu kasu, moraće da poseduje internet vezu. U Srbiji posluje oko 230 hiljada trgovaca i ugostitelja koji izdaju fiskalne račune i koji će morati da nabave dodatnu tehnologiju.

 

Ovaj novi vid fiskalizacije vec funkcioniše u Hrvatskoj i Sloveniji, gde je SKY POS prilagodio svoje programe da rade direktno sa Poreskom upravom.

 

Osim toga, trenutno rešavamo i novu fiskalizaciju u Crnoj Gori, koja treba da stupi na snagu od januara 2021. godine, što nam već uveliko daje jasniju sliku i tumačenje ovog novog zakona o fiskalizaciji, koji tek treba da stupi na snagu kod nas, u Srbiji.

 

U tom smislu Sky POS dočekaće novi zakon spreman da prilagodi poslovanje promenama i propisima, koja nalaže novi zakon o fiskalizaciji.

 

Početak primene novog zakona je predviđen za 2022. god, kako bi se u međuvremenu donela podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona, a obveznici fiskalizacije imali dovoljno vremena da usklade svoje poslovanje sa odredbama novog zakona.

 

Kako će se sve to dovijati, ne znamo, ali spremni smo na promene i sva potrebna prilagađavanja. Ako su vam potrebne dodatne informacije, direktno vezane za vaše ugostiteljsko poslovanje, slobodno kontaktirajte naš tim - KONTAKT