Novi zakon o fiskalizaciji

Novi zakon o fiskalizaciji

Novi zakon o fiskalizaciji 2022

Narodna skupština Republike Srbije je donela Zakon o fiskalizaciji (ZF), objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/20 od 21.12.2020. godine i biće u primeni od 1. januara 2022. godine.

 

Pored toga, usvojen je i niz podzakonskih akata koji detaljnije uređuju postupak fiskalizacije u Srbiji. 

 

Prethodni zakon o fiskalnim kasama je bio u primeni od januara 2005. godine, a u međuvremenu je tehnologija koja se može primeniti u ovoj oblasti značajno napredovala, te je nakon izvršene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije ustanovljeno da postoji potreba za njegovim unapređenjem, u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

 

Naime, novim zakonom predviđeno je da se u momentu prometa na malo, svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi vrši prenos podataka o izdatim fiskalnim računima, putem stalne internet veze, u realnom vremenu.

 

Neke od najvažnijih novina u odnosu trenutno važeći Zakon o fiskalnim kasama su:

 

 • primljeni avansi za promet na malo prvi put se definišu kao predmet fiskalizacije;
 • predmet fiskalizacije je svaki promet u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je kupac fizičko ili pravno lice;
 • kao predmet fiskalizacije određuje se promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata;
 • jasno se definiše ko su obveznici fiskalizacije;
 • pojam „fiskalni isečak“ zamenjuje se pojmom „fiskalni račun“, a fiskalna kasa pojmom elektronski fiskalni uređaj; 
 • više neće biti u primeni Obrazac NI (nalog za ispravku), dnevni izveštaj, periodični izveštaj, presek stanja.

 

Obveznik fiskalizacije 2022

Novim zakonom proširuje se opseg fiskalizacije na sve preduzetnike i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo (osim onih koji su posebno izuzeti). 

Budući da bi iz tehničkih i funkcionalnih karakteristika, odnosno razloga, kod određenih delatnosti sprovođenje postupka fiskalizacije bilo otežano ili gotovo nemoguće, Zakonom o fiskalizaciji je Vladi Republike Srbije ostavljena mogućnost da određene delatnosti oslobodi obaveze sprovođenja postupka fiskalizacije. 

Posebnom uredbom Ministarstvo finansija propisuje ko može da bude izuzetak od ove obaveze. Uredba je usvojena na sednici Vlade 1. aprila 2021, a obuhvat obveznika je sužen u odnosu na trenutno važeći propis.

Suština je da će od 1. januara 2022. biti znatno smanjen broj delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. 

 • Od 01. januara 2022. godine frizerski i kozmetički saloni, kladionice, muzeji, sportski centri i mnoge druge delatnosti imaće obavezu da fiskalizuju račune.
 • Privilegiju da rade bez onlajn fisksalnih kasa i dalje zadržavaju taksisti i advokati, zatim veterinarske delatnosti, javni poštanski servis, telekomunikacije, dobar deo finansijskih usluga, obrazovanje, ali bez dela pod šifrom 85.5 koje podrazumeva ostalo obrazovanje – među kojima je i učenje jezika, obuka za rad na računaru, za šta će biti potrebne fiskalne kase.

 

Svi računi biće u bazi Poreske uprave

Elektronska fiskalizacija, kojoj su se u početku protivili poslodavci, podrazumeva da se sve registar kase povežu sa Poreskom upravom, odnosno da se svi izdati fiskalni računi objavljuju na internetu, a da se provera može izvršiti elektronski ili preko SMS poruka.

 

Aktuelni model fiskalizacije, koji podrazumeva registar kase i izdavanje fiskalnih računa, pokazao se kao prevaziđen, jer su dovitljivi trgovci, uvek nalazili način da ne izdaju fiskalne račune ili da izdaju neispravne. Osim što je stari sistem kompleksan i zastareo, Poreska uprava nema informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, pa se samim tim ne vrše komparativne analize sa podacima sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika.

 

Poslednje izmene Zakona o fiskalizaciji bile su 2004. godine, a tehnologija i poslovno okruženje od tada se mnogo promenilo.

 

 

Postupak fiskalizacije

Novi zakon o fiskalizaciji će zasigurno otkloniti uočene nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije:

 • postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa,
 • redovno servisiranje,
 • čuvanje kontrolnih traka,
 • i dr.

 

Na ovaj način se smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent.

 

Nacrtom zakona o fiskalizaciji predloženo je da obveznik fiskalizacije, u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja.

 

Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti, i to:

 

 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze; i/ili
 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

 

Obvezniku fiskalizacije ostavljena je i mogućnost da samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

 

U zavisnosti od izbora jedne od dve vrste fiskalnih uređaja, za obveznike će važiti i različita pravila, u pogledu broja fiskalnih uređaja koje je dužan da obezbedi, a na online prodaju će se primenjivati određeni izuzeci.

 

Budući da prekid interneta nije retka pojava, jedna od glavnih briga trgovaca jeste šta da rade ukoliko se to dogodi. Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.

Posebno je važno naglasiti da novi Zakon o fiskalizaciji uvodi i određene novine kada je u pitanju sadržina fiskalnih računa, zbog čega je neophodno da obveznici na vreme usklade svoje poslovanje sa navedenim obavezama.

Novim zakonskim rešenjem predviđeno je i da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, odmah po izdavanju fiskalnog računa.

 

  SKY POS & FISKALIZACIJA 2022 >> DETALJNIJE

 

Fiskalizacija 2022 - Obaveze poreskih obveznika

Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove moderne elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

 

Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa Poreskom upravom, što će zahtevati njihovu promenu ili nadogradnju. To će, prema prvim procenama, velike privrednike, koji već imaju modernizovanu opremu, koštati oko 150 eura, dok je za male procenjeno da će trošak iznositi od 300 do 400 EUR.

 

Država će preuzeti na sebe teret uvođenja novih kasa

Država će najveći deo tereta uvođenja novih kasa preuzeti na sebe, neće biti opterećenja za privrednike. Troškovi za uređaj koji na tržištu košta oko 400 evra, najverovatnije će biti refundirani kroz direktnu subvenciju države.

 

 

Sky POS i fiskalizacija 2022 

Vlasnici kafića, prodavnica i drugih firmi koje izdaju fiskalne račune moraće da nadograde stare fiskalne kase. Procesor fiskalnih računa je novi uređaj kojim će kasa biti povezana sa Poreskom upravom. Na ovaj način poreskim inspektorima biće omogućeno da prate izdavanje računa. Istog momenta, kada se neka roba naplati i prođe kroz fiskalnu kasu, Poreska uprava će dobiti podatak o ceni, mestu i vremenu.

 

Da bi novi sistem bio funkcionalan, svaki preduzetnik koji koristi fiskalnu kasu, moraće da poseduje internet vezu. U Srbiji posluje oko 230 hiljada trgovaca i ugostitelja koji izdaju fiskalne račune i koji će morati da nabave dodatnu tehnologiju.

 

Ovaj novi vid fiskalizacije vec funkcioniše u Hrvatskoj i Sloveniji, gde je SKY POS prilagodio svoje programe da rade direktno sa Poreskom upravom.

 

Sky POS dočekaće novi zakon spreman da prilagodi poslovanje promenama i propisima, koja nalaže novi zakon o fiskalizaciji.

 

 

Usklađivanje do kraja 2021

Očekuje se i da Vlada Republike Srbije donese dve uredbe:

 

 • Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja – u primeni od 1. januara 2022. godine
 • Uredbu o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi – u primeni od 1. jula 2021. godine.

 

Očekuje se da Poreska uprava donese Tehnički vodič za primenu pojedinih odredaba Zakona i podzakonskih akata koji bi trebala da objavi na svojoj zvaničnoj Internet stranici.

 

Početak primene novog zakona je predviđen za 2022. god, kako bi se u međuvremenu donela podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona, a obveznici fiskalizacije imali dovoljno vremena da usklade svoje poslovanje sa odredbama novog zakona. 

 

Spremni smo na promene i sva potrebna prilagađavanja. Ako su vam potrebne dodatne informacije, direktno vezane za vaše ugostiteljsko poslovanje, slobodno kontaktirajte naš tim:

 

>>> KONTAKT

 


Prilog:

(Svi navedeni pravilnici objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine.)

 1. Zakon o fiskalizaciji
 2. Tehnički vodič (u primeni od 01.07.2021. godine)
 3. Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora
 4. Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 5. Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja
 6. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi
 7. Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa
 8. Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
 9. Uredba oodređivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja