Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

Novi zakon o fiskalizaciji

Novi zakon o fiskalizaciji

Novi zakon o fiskalizaciji 2022


Narodna skupština Republike Srbije je donela Zakon o fiskalizaciji (ZF), objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/20 od 21.12.2020. godine i biće u primeni o
d 1. januara 2022. godine.

 

Pored toga, usvojen je i niz podzakonskih akata koji detaljnije uređuju postupak fiskalizacije u Srbiji. 

 

Prethodni zakon o fiskalnim kasama je bio u primeni od januara 2005. godine, a u međuvremenu je tehnologija koja se može primeniti u ovoj oblasti značajno napredovala, te je nakon izvršene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije ustanovljeno da postoji potreba za njegovim unapređenjem, u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

 

Naime, novim zakonom predviđeno je da se u momentu prometa na malo, svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi vrši prenos podataka o izdatim fiskalnim računima, putem stalne internet veze, u realnom vremenu. Ukoliko ne postoji stalna Internet veza fiskalni računi čuvaće se u lokalnom procesoru fiskalnih računa (LPFR).

 

Neke od najvažnijih novina u odnosu trenutno važeći Zakon o fiskalnim kasama su:

 

 • primljeni avansi za promet na malo prvi put se definišu kao predmet fiskalizacije;
 • predmet fiskalizacije je svaki promet u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je kupac fizičko ili pravno lice;
 • kao predmet fiskalizacije određuje se promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata;
 • jasno se definiše ko su obveznici fiskalizacije;
 • pojam „fiskalni isečak“ zamenjuje se pojmom „fiskalni račun“, a fiskalna kasa pojmom elektronski fiskalni uređaj; 
 • više neće biti u primeni Obrazac NI (nalog za ispravku), dnevni izveštaj, periodični izveštaj, presek stanja.

Fiskalizacija 2022


Obveznik fiskalizacije 2022

Novim zakonom proširuje se opseg fiskalizacije na sve preduzetnike i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo (osim onih koji su posebno izuzeti). 

Budući da bi iz tehničkih i funkcionalnih karakteristika, odnosno razloga, kod određenih delatnosti sprovođenje postupka fiskalizacije bilo otežano ili gotovo nemoguće, Zakonom o fiskalizaciji je Vladi Republike Srbije ostavljena mogućnost da određene delatnosti oslobodi obaveze sprovođenja postupka fiskalizacije. 

Posebnom uredbom Ministarstvo finansija propisuje ko može da bude izuzetak od ove obaveze. Uredba je usvojena na sednici Vlade 1. aprila 2021, a obuhvat obveznika je sužen u odnosu na trenutno važeći propis.

Suština je da će od 1. januara 2022. biti znatno smanjen broj delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. 

 • Od 01. januara 2022. godine frizerski i kozmetički saloni, kladionice, muzeji, sportski centri i mnoge druge delatnosti imaće obavezu da fiskalizuju račune.

 • Privilegiju da rade mimo nove fiskalizacije i dalje zadržavaju taksisti i advokati, zatim veterinarske delatnosti, javni poštanski servis, telekomunikacije, dobar deo finansijskih usluga, obrazovanje, ali bez dela pod šifrom 85.5 koje podrazumeva ostalo obrazovanje – među kojima je i učenje jezika, obuka za rad na računaru, za šta će biti potrebne fiskalne kase.


Svi računi biće u bazi Poreske uprave

Elektronska fiskalizacija, kojoj su se u početku protivili poslodavci, podrazumeva da se svi elektronski fisklani uređaji (EFU) povežu sa Poreskom upravom, odnosno da se svi izdati fiskalni računi dostavljaju na server poreske uprave, a da se provera ispravnosti fiskalnih računa može izvršiti jednostavnim očitavnajem QR kod-a.

 

Aktuelni model fiskalizacije, koji podrazumeva registar kase i izdavanje fiskalnih računa, pokazao se kao prevaziđen, jer su dovitljivi trgovci, uvek nalazili način da ne izdaju fiskalne račune ili da izdaju neispravne. Osim što je stari sistem kompleksan i zastareo, Poreska uprava nema informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, pa se samim tim ne vrše komparativne analize sa podacima sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika.

 

Poslednje izmene Zakona o fiskalizaciji bile su 2004. godine, a tehnologija i poslovno okruženje od tada se mnogo promenilo.Postupak fiskalizacije

Novi zakon o fiskalizaciji će zasigurno otkloniti uočene nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije:

 • postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa,
 • redovno servisiranje,
 • čuvanje kontrolnih traka,
 • i dr.

 

Na ovaj način se smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent.

 

Nacrtom zakona o fiskalizaciji predloženo je da obveznik fiskalizacije, u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja (EFU).

 

Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti, i to:

 

 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa takozvani LPFR i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze; i/ili

 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu (namenjeno samo za Internet prodavnice)

 

Zakon takođe propisuje da svaki maloprodajni objekat osim Internet prodavnice mora da ima minimum jedan lokalni procesor fiskalnih računa (LPFR) i minimum jedan elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR). LPFR + ESIR = EFU.

 

Postupak u slučaju nemanja Interneta na lokaciji ili prekida istog. Korisnik fiskalizacije može najviše 5 dana da radi bez sinhronizacije sa serverom poreske uprave. Petog dana dužan je da obezbedi Internet konekciju kako bi se fiskalni računi otpremili iz lokalnog procesora fiskalnih računa (LPFR-a) ili da kreira fajlove na USB drajvu i pomoću drugog računa koji ima Internet konekciju otpremi fajlove serveru poreske uprave.

Posebno je važno naglasiti da novi Zakon o fiskalizaciji uvodi i određene novine kada je u pitanju sadržina fiskalnih računa, zbog čega je neophodno da obveznici na vreme usklade svoje poslovanje sa navedenim obavezama.

Pogledajte primere novih fiskalnih računa i fiskalnih dokumenata:

Promet prodaja B2C

Avans prodaja B2C

Predračun prodaja B2C

Sve tipove fiskalnih računa i fiskalnih dokumenata možete videti na stranici Fiskalizacija 2022.

Novim zakonskim rešenjem predviđeno je i da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, odmah po izdavanju fiskalnog računa očitavanjem QR kod-a sa istog.

 

Fiskalizacija 2022 - Obaveze poreskih obveznika

Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove moderne elektronske fiskalne uređaje (EFU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

 

Pored toga, svi elektronski fiskalni uređaji (EFU) će morati elektronski da se povežu sa Poreskom upravom, što će zahtevati njihovu promenu ili nadogradnju. To će, prema prvim procenama, velike privrednike, koji već imaju modernizovanu opremu, koštati oko 150 eura, dok je za male procenjeno da će trošak iznositi od 300 do 400 EUR.


Država će preuzeti na sebe teret uvođenja novih kasa

Država će najveći deo tereta uvođenja novih kasa preuzeti na sebe. 

Ministarstvo finansija je predvidelo da svaki korisnik dobije subvencije za e-fiskalizaciju.

Predviđena subvenicja je 100 eura po prodajnom objektu i još 100 eura po svakom fiskalnom uređaju.

Preduzeća koje nisu u sistemu PDV-a dobiće dodatnih 20 odsto subvencija.

Za subvenciju za nabavku novih fiskalnih uređaja privrednici mogu da se prijave od 15.10.2021. godine do 31.01.2022. godine, preko portala Poreske uprave.

Pogledajte uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija.

 

Sky POS i fiskalizacija 2022 

Fiskalizacija 2022 za korisnike koji koriste POS softver vršiće se putem serfifikovanog POS softvera koji će moći da izdaje fiskalne račune na POS desktop ili mobilnom štampaču.

Postojeći fiskalni štampači se izbacuju iz upotrebe i neće moći više da se koriste u radu sa POS softverom - zameniće ih POS štampači.

Postojeće fiskalne kase izbacuju se iz upotrebe i neće moći više da se koriste u radu sa POS softverom - zameniće ih POS štampači.

Naša preporuka je korišćenje modernih STAR POS štampača.

Fiskalizacija 2022

 

Rokovi za prelazak na novu fiskalizaciju


Nova fiskalizacija počeće da se primenjuje 01.11.2021. godine i predstavlja proces elektroskog izdavanja fiskalnih računa koji će se beležiti u poreskoj upravi.

Predviđen rok za prelazak na novu fiskalizaciju je do 30.04.2022. godine.

Postupak prelaska na novu fiskalizaciju


1. Korak

Korisnici će biti u obavezi da registruju poslovni prostor gde će se odvijati nova elektronska fiskalizacija 2022 - pogledajte pravilnik.

Od 01.10.2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave 'ePorezi' popunjava prijavu svojih poslovnih jedinica/prodajnih objekata.

Preuzmite korisničko uputstvo za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO).

2. Korak

Obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju u poresko sanduče na portalu ePorezi. Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavlјuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide poruku i direktno sa portala ePorezi se prijavlјuju na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija).

3. Korak

Preko Servisa za poreske obveznike 'eFiskalizacija', autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili.

Bezbednosni element može biti u obliku pametne kartice ili u obliku fajla. Pametna kartica se koristi za rad sa lokalnim procesorom fiskalnih računa, fajl se koristi za rad sa viltrualnim procesorom fiskalnih računa.

Svaki korisnik koji prijavljuje poslovni prostor za fiskalizaciju osim Internet prodavnica mora imati minimum jedan lokalni procesor fiskalnih računa tj. mora zatražiti izradu bezbednosnog elementa u vidu kartice - Novi zakon o fiskalizaciji član 6. stav 3.

Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata. Zahtev se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za eFiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

4. Korak

Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom bezbednosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalјe u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.


5. Korak

Nakon što obveznik preuzme bezbednosni element, ubacuje ga u uređaj i vrši se povezivanje sa Poreskom upravom, čime završava proces eFiskalizacije.

6. Korak

Za postojeće i buduće korisnike SKY POS-a obezbedili smo LAK, BRZ i EFIKASAN prelazak na novu fiskalizaciju. Za detaljnije informacije u vezi nove fiskalizacije možete nam se obratiti putem email adrese: info [at] sky-pos.rs ili putem telefona: +381 21 300 53 23.


Prilozi:

 1. Zakon o fiskalizaciji
 2. Tehnički vodič (u primeni od 01.07.2021. godine)
 3. Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora
 4. Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 5. Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja
 6. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi
 7. Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa
 8. Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
 9. Uredba oodređivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 10. Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
 11. Korisničko uputstvo za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO)